آیا میدانید استراتژی شما قابلیت این را دارد بهتر از این ها عمل کند؟

میتوانیم به شما ثابت کنیم

  • جهت تکمیل جزییات
  • مثال:بنده استراتژی اسکالپ دارم که بدین روش کار میکند..... مقدار وین ریت آن 40 درصد است و به صرفه نیست ،مایل هستم وین ریت آن افزایش پیدا کند و...

فرم بهینه سازی استراتژی شما

  • جهت تکمیل جزییات
  • مثال:بنده استراتژی اسکالپ دارم که بدین روش کار میکند..... مقدار وین ریت آن 40 درصد است و به صرفه نیست ،مایل هستم وین ریت آن افزایش پیدا کند و...