<<نظر لطف شما باعث انگیزه ما و انتقاد شما باعث پیشرفت ما میشود>>

هر درخواست و نظر و انتقادی نسبت به خانه بورس دارید بنویسید